محمد میرزائی حیدری

استادیار دانشکده کشاورزی


نام: محمد میرزائی حیدری
دانشکده: کشاورزی
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: m i r z a e i h e y d a r i @ y a h o o . c o m
تلفن: 09133068535
آدرس: ایلام- دانشگاه آزاد اسلامی- حوزه ریاست

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:

مقالات در نشریات 14 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
بررسی تاثیر رقم و تاریخ کاشت برعملکردواجزاء عملکردبرنج در منطقه خرم آباد
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مازندران
1386
1
*
بررسی اثرات تراکم بوته و آبیاری تکمیلی بر صفات زراعی، میزان کلروفیل برگ و نفوذ نور در کف سایه انداز گیاهی ارقام نخود
مجله علوم کشاورزی ایران. دانشگاه تهران
1388
1
40
بررسی تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود دیم تحت شرایط کاشت بهار و پاییز در منطقه ایلام
مجله پژوهش در علوم زراعی واحد خوی
1390
12
40-56
بررسی اثر باکتریهای محرک رشد (ازتوباکتر و سودوموناس) و سطوح مختلف کود فسفاته به صورت تلقیح با بذر بر رشد و عملکرد گندم پاییزه
جله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد ارسنجان
1395
1
**
ررسی اثر ازتوباکتر و سودوموناس و سطوح مختلف کود فسفاته به صورت تلقیح با خاک بر رشد و عملکرد گندم پاییزه
جله علوم گیاهان زراعی ایران
1395
1
**
تاثیر کاربرد و روش مصرف کودهای زیستی و فسفاته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه جو پاییزه در ایلام
مجله کشاورزی پایدار و مدیریت خاک دانشگاه گرگان
1397
1
Efficiency of phosphorus Solubilising Bacteria and phosphorus chemical Fertilizer on Yield and Yield components of Wheat cultivar (chamran)
Applied and Environmental Microbiology
2009
98
1-5
Mycorrhizal infection of barley roots and its effect upon phosphorus uptake
Applied and Environmental Microbiology
2011
109
137-142
Effect of phosphorus sources and mycorrhizal inoculation on root colonization and phosphorus uptake of barley (HordeumvulgareL.)
Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci
2014
3
1-14
Effects of different fertilizer sources on vegetative characteristics of pot marigold plant (Calendula officinalis L.)
International Journal of Biosciences
2014
5
242-249
Leaf Water Relationships and Canopy Temperature as Criteria to Distinguish Maize Hybrids under Drought Stress
Journal of Stress Physiology & Biochemistry
2014
2
265-274
The eeffect of supplemental irrigation, nitrogen levels and inoculation with Rhizobium bacteria on seed quality of chickpea (Cicer arietinum L.) under rainfed conditions
Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci
2014
3
==
The Effect of Potassium and Zinc Sulfate Application on Grain Yield of Maize Under Drought Stress Conditions
Advances in Environmental Biology
2014
4
890-893
The Effect of Phosphorus Solubilizing Bacteria on Spring and Autumn Chickpea Yield and Yield Components Under Supplemental Irrigation Condition
Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS)
2016
1
100-124